رزومه علمی آناهیتا خدابخشی کولائی

دانشیار

هیات علمی

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷

تبیین تجارب زندگی با طرحواره های رهاشدگی،بی اعتمادی و محرومیت هیجانی در بیماران مرد مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی.

Explaining life experiences with abandonment and distrust schemas and emotionally deprived schemas in male patients with bipolar mood disorder

نام اساتید: آناهیتا خدابخشی کولایی
نام دانشجو : پیمان محبعلی زاده

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷

بررسی نقش شفقت به خود و هوش معنوی در پیش‌بینی رفتارهای خودمراقبتی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

The role of self-compassion and spiritual intelligence in predicting self-care behaviors of patients with multiple sclerosis

نام اساتید: محمدرضا شیخی، آناهیتا خدابخشی کولایی
نام دانشجو : امیرسهند خاتمیان

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷

اثربخشی خانواده درمانی با رویکرد شناختی- رفتاری بر بهزیستی روانشناختی و تعارض والد- فرزندی دانش آموزان دختر و والدین آن ها در دوره اول متوسطه

The effectiveness of family therapy with cognitive-behavioral approach on psychological well-being and parent-child conflict among of female students and their parents in junior high school

نام اساتید: قدسی احقر، آناهیتا خدابخشی کولایی
نام دانشجو : زهرا لرنژاد

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷

نقش همزیستی با کودکان خردسال بر سلامت روانشناختی و رضایت از زندگی سالمندان زن منطقه 19 تهران

The role of coexistence with young children on Mental health and life satisfaction of older women in Tehran

نام اساتید: محمدرضا فلسفی نژاد، آناهیتا خدابخشی کولایی
نام دانشجو : راضیه محمدحسن زاده

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷

رابطه سرخوردگی زناشویی، اختلال خواب با نارضایتی جنسی در زنان متاهل ناخرسند

The Relationship between Marital Frustration, Sleep Disorders and Sexual Dissatisfaction in Discontented Married Women

نام اساتید: آناهیتا خدابخشی کولایی
نام دانشجو : اناهیتا حسن زاده

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۰

پیش بینی طلاق عاطفی بر اساس رضایت جنسی و نگرش به عشق در زنان

Predicting emotional divorce based on sexual satisfaction and attitude towards love in women.

نام اساتید: کیانوش زهراکار، آناهیتا خدابخشی کولایی
نام دانشجو : ریحانه کریمی

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

طراحی و ارزیابی آواتار تراپی بر کاهش توهمات شنوایی ٱمرانه، میزان انتقادگری و درگیری عاطفی خانوادگی در بیماران مرد اسکیزوفرنیا.

Design and Evaluation of Avatar Therapy on Reduction in Perceptual Hearing Hallucinations, Criticism and Family Affective Involvement in Male Schizophrenia Patients

نام اساتید: بابک مجیدی، آناهیتا خدابخشی کولایی
نام دانشجو : سعیده دریادل

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

اثربخشی مواجهه درمانی روایتی (NET) بر بهبود علائم پسآسیبی، واکنشپذیری بینفردی و عواطف منفی در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه

The Effectiveness of Narrative Exposure Therapy (NET) on Improving Posttraumatic Symptoms and Interpersonal Reactivity and Negative Emotions in Veterans with Post-Traumatic Stress Disorder

نام اساتید: رسول روشن چسلی، آناهیتا خدابخشی کولایی
نام دانشجو : بهنود خرسندنوبهار

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

آگاهی از تجارب زنان ایرانی مزدوج با مردان افغان در تربیت فرزند

Awareness of experiences Iranian women married to Afghan men in raising children

نام اساتید: آناهیتا خدابخشی کولایی
نام دانشجو : هانیه خداپرست

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

مقایسه همدلی، رشد اجتماعی و کیفیت دوستی در نوجوانان دختر با و بدون والدین مطلقه شهر تهران

Comparison of empathy, social development and quality of friendship in female adolescents with and without divorced parents in Tehran

نام اساتید: محمدرضا فلسفی نژاد، آناهیتا خدابخشی کولایی
نام دانشجو : لیلا عیوب غازانی