رزومه علمی آناهیتا خدابخشی کولائی

دانشیار

هیات علمی

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۸

مقایسه امنیت روانی و تاب آوری در برابر استرس در زنان سرپرست خانوار و غیر سرپرست

Comparison of psychological security and resilience to stress in fmale heads of households and non heads

نام اساتید: آناهیتا خدابخشی کولایی، محمدرضا فلسفی نژاد
نام دانشجو : محبوبه کاویانی نسب

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۵

رابطه بین ترس ناشی از درد مراجعه به پزشک و با سبک فرزند پروری و حوادث منفی زندگی کودکان پیش دبستانی

the relationship between fear of pain at physician referral with parenting style and negative life event in preschool children

نام اساتید: رسول روشن چسلی، آناهیتا خدابخشی کولایی
نام دانشجو : فاطمه اردستانی

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۰

آگاهی از تجربيات ترس و اضطراب بيماران ام اس در همه گيری كوويد- ١٩

Awareness of Experiences Fear and Anxiety of MS Patients in COVID-19 outbreak

نام اساتید: آناهیتا خدابخشی کولایی
نام دانشجو : روزبه شیرویه

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۰۷

واکاوی تجربه "متفاوت بودن" در بیماران مبتلا به آلبینیسم

An analysis of the experience of “Being Different” in Patients with Abinism

نام اساتید: آناهیتا خدابخشی کولایی، محمدرضا شیخی
نام دانشجو : محیا زمانی ورکانه

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۰۶

تبیین تجارب خطاهای درمانی درمانگران از اتاق درمان

explaining the therapeutic errors experiences of therapists from the therapy room

نام اساتید: آناهیتا خدابخشی کولایی
نام دانشجو : فرناز عباس یزدیان

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مطالعه ماهیت و کیفیت تعاملات خانوادگی در همه گیری کووید 19

The Study of the nature and quality of family interactions in pandemic COVID_19

نام اساتید: محمدرضا فلسفی نژاد، آناهیتا خدابخشی کولایی
نام دانشجو : نسیم حسین مردی

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

مقایسه تاثیر تحریک مستقیم درون جمجمه ای همراه با درمان شناختی-رفتاری و درمان شناختی-رفتاری بر بهبود علایم افسردگی (اضطراب، خستگی) در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروسیس در شهر تهران

Comparing the effect of Transracial Direct Current Stimulation (tDCS) with Cognitive Behavioral Therapy (CBT) and Cognitive Behavioral Therapy on improving depression symptoms (anxiety, fatigue) in patients with multiple sclerosis (MS) in Tehran

نام اساتید: رسول روشن چسلی، آناهیتا خدابخشی کولایی
نام دانشجو : مهدی شیخ نیا

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۲۷

مقایسه سبک زندگی،تنظیم هیجان وانعطاف پذیری درگروهی ازدختران جانباز وعادی

عنوان پایان نامه به انگلیسی: Comparison of lifestyle, emotion regulation and cognitive flexibility for a group of veteran and normal girls

نام اساتید: رسول روشن چسلی، آناهیتا خدابخشی کولایی
نام دانشجو : سارینا سارانی

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

اثر بخشی درمان ترکیبی معنویت و مثبت اندیشی بر رضایت از زندگی و شادکامی در دختران بازمانده از ازدواج

The Effectiveness of Integrative of Spiritual and Positive Thinking Therapy on Life Satisfaction and Happiness among Unmarried Girls

نام اساتید: آناهیتا خدابخشی کولایی
نام دانشجو : شریفه عباس نژاد

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

رابطه آسیب ها و دیسترس های روان تنی و نشخوار فکری در مراقبان بیماران آلزایمر

the relationship between psychosomatic injuries and rumors in caregivers of Alzheimers patients

نام اساتید: محمدرضا شیخی، آناهیتا خدابخشی کولایی
نام دانشجو : عذری علی پور جیرنده