رزومه علمی آناهیتا خدابخشی کولائی

دانشیار

هیات علمی

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۱۱

اثربخشی آموزش گروهی هدف گذاری بر خودکارآمدی و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی

The Effectiveness of Targeting group Training on 'Self-Esteem and educational engagement among female students in elementary school

نام اساتید: آناهیتا خدابخشی کولایی
نام دانشجو : فاطمه حاجی علیزاده

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۰۷

مطالعة چالشھای روانشناختی افراد مبتلا بھ سرطان خون

A study of the psychological challenges in patients with cancer

نام اساتید: محمدرضا فلسفی نژاد، آناهیتا خدابخشی کولایی
نام دانشجو : فاطمه آزاد منجیری

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۱

رابطه معنا و هدف در زندگی، با مدیریت حل تعارض و سازگاري زناشویی زوجین

Relationship between the meaning and purpose of life, with marital conflict resolution and adjustment

نام اساتید: خدابخش احمدی نوده، آناهیتا خدابخشی کولایی
نام دانشجو : صلاح الدین هنرجو

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۱

مطالعه آگاهی و رویکرد مادران در آموزش خود مراقبتی جنسی به کودکان

A study of the knowledge and attitude of mothers about child sex self-care education

نام اساتید: محمدرضا فلسفی نژاد، آناهیتا خدابخشی کولایی
نام دانشجو : مینا حسن آبادی

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۱

مطالعه واکنش های روان شناختی و فرایند مواجهه با خیانت زناشویی در زوجین

study of psychological reactions and the process of encountering marital betrayal in couples

نام اساتید: محمدرضا فلسفی نژاد، آناهیتا خدابخشی کولایی
نام دانشجو : مریم یعقوبی ترکی

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۱

تاثیر شعرخوانی برسازگاری اجتماعی و خود اثرمندی کودکان پسر دبستانی با مشکلات تحصیلی

The effect of poetry on adaptation and self-efficacy of elementary school's children with academic problems

نام اساتید: آناهیتا خدابخشی کولایی
نام دانشجو : فریما فرجی