رزومه علمی آناهیتا خدابخشی کولائی

دانشیار

هیات علمی

آسیب شناسی روانی

مقطع:

نظریه ها و روش های مشاوره خانواده

مقطع:

کاربرد آزمون های هوش ، استعداد و رغبت در مشاوره

مقطع:

روانشناسی کودکان استثنائی

مقطع:

مباحث جدید در آسیب شناسی روانی

مقطع:

سمینار در نظریه ها و یافته های روانشناسی

مقطع:

نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی

مقطع:

سنجش و ارزیابی در مشاوره خانواده و ازدواج

مقطع:

نظریه های روان درمانی

مقطع:

روان سنجی پیشرفته

مقطع: