رزومه علمی آناهیتا خدابخشی کولائی

دانشیار

هیات علمی

روش های تحقیق در مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

مقطع:

خانواده درمانی

مقطع:

سمینار در روانشناسی بالینی و آسیب شناسی بالینی

مقطع:

کاربرد روشهای روان درمانی (کارآموزی فردی)

مقطع: