رزومه علمی آناهیتا خدابخشی کولائی

دانشیار

هیات علمی

عضو هیئت علمی گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خاتم

مدیر گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خاتم