رزومه علمی احسان اخترکاوان

استادیار

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۰۱

انتقال امن تصاوير پزشكي با استفاده از پنهان كردن اطلاعات بيمار در تصوير به كمك پنهان نگاري مبتني بر تبديل موجك گسسته و كمي سازي برداري مشبكه اي A6

Secure medical image communication using image data hiding based on discrete wavelet transform and A6-lattice vector quantization

نام اساتید: داود نصراصفهانی، احسان اخترکاوان
نام دانشجو : سمیه حیدری گوجانی

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۴

دسته بندی ترافیک رمزشده شبکه با استفاده از روش های یادگیری عمیق

Encrypted Network Traffic Classification Using Deep Learning Methods

نام اساتید: احسان اخترکاوان
نام دانشجو : سیده بهاره بنی هاشمی

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۰۶

پیدا کردن زیر مشبکه های هم پوشان در مشبکه های A3وA7

Finding Coinciding similar sublattices of lattices A3 and A7

نام اساتید: احسان اخترکاوان
نام دانشجو : ریحانه ابراهیمی

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۰۶

بررسی وجود زیرمشبکه های مشابه همپوشان مشبکه های A5 و A5

Finding coinciding similar sublattice of A5 and A6 lattices

نام اساتید: احسان اخترکاوان
نام دانشجو : فرامرز هاشم پور

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۰۴

الگوریتم رمزنگاری سریع برای ارسال تصویر کلاسهای مجازی به کمک کمی سازی برداری مشبکه ای A5

Fast encryption algorithm for sending virtual class image using A5 Vector lattice quantification

نام اساتید: احسان اخترکاوان، بابک مجیدی
نام دانشجو : جاوید رحمانی

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۲۱

ارائه یک ابزار مدیریت غیرمتمرکز شبکه مبتنی بر بلاکچین

A novel decentralized network management tool based on Blockchain

نام اساتید: محمد طهرانی، احسان اخترکاوان
نام دانشجو : محمدتقی روغنی