رزومه علمی احسان اخترکاوان

استادیار

Multiple Description Lattice Vector Quantizers Using Coinciding Similar Sublattices

نویسندگان: and M. F. M. Salleh Ehsan Akhtarkavan
عنوان مجله:
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

Multiple descriptions video coding using coinciding lattice vector Quantizer for H. 264/AVC and motion JPEG2000

نویسندگان: Ehsan Akhtarkavan, M Salleh, Othman Sidek
عنوان مجله: World Applied Sciences Journal
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

Multiple-Description Lattice Vector Quantization For Image And Video Coding Based On Coincidings Similar Sublattices Of An

نویسندگان: Ehsan Akhtarkavan
عنوان مجله:
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

الگوریتم بهینه تشخیص جعل تصاویر دیجیتال در سازمان های اطلاعاتی و امنیتی

نویسندگان: میلاد رستمی بابک مجیدی احسان اخترکاوان
عنوان مجله: مطالعات حفاظت و امنيت انتظامي
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

بهینه سازی توان و ظرفیت کانال در شبکه های رادیوشناختی OFDM Ad-Hoc با استفاده از روش بهینه سازی چند هدفه

نویسندگان: احسان اخترکاوان آیسا صادقی
عنوان مجله: مطالعات علوم کاربردی در مهندسی
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

A Cyber Physical System based Stochastic Process Language With NuSMV Model Checker(Conference Paper)

نویسندگان: Akhtarkavan, Ehsan
عنوان مجله: International Conference on Intelligent Technology, System and Service for Internet of Everything, ITSS-IoE 2021
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

Encrypted Network Traffic Classification Using Deep Learning Method

نویسندگان: Seyedeh Bahareh Banihashemi | Ehsan Aktharkavan
عنوان مجله:
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

Secure Medical Image Communication Using Fragile Data Hiding Based on Discrete Wavelet Transform and A5 Lattice Vector Quantization

نویسندگان:
عنوان مجله: IEEE Access
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

MULTIPLE DESCRIPTION LATTICE VECTOR QUANTIZATION FOR IMAGE AND VIDEO CODING BASED ON COINCIDING SIMILAR SUBLATTICES OF An

نویسندگان: Ehsan Akhtarkavan
عنوان مجله:
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

Cyber-Physical Customer Management for Internet of Robotic Things-Enabled Banking

نویسندگان: Milad Hajiabbasi | Ehsan Akhtarkavan | Babak Majidi
عنوان مجله: IEEE Access
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰