رزومه علمی احسان اخترکاوان

استادیار

سیستم های عامل پیشرفته

مقطع:

سمینار

مقطع:

نظریه یادگیری آماری

مقطع:

نرم افزارهای کاربردی در حسابداری

مقطع:

فرایندهای تصادفی

مقطع:

مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت

مقطع:

فرآیندهای اتفاقی

مقطع:

ارتباطات دیجیتال

مقطع:

تکنیکهای پردازش تصویر

مقطع:

فرآیندهای اتفاقی*

مقطع: