رزومه علمی احسان اخترکاوان

استادیار

روش تحقیق و سمینار

مقطع:

طراحی الگوریتم ها

مقطع:

حساب گری زیستی

مقطع: