عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه خاتم

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه خاتم