رزومه علمی معصومه آزادگان

استادیار

سال: ۲۰۲۱

Stability analysis and sliding mode control of a single spherical bubble described by Keller–Miksis equation

نویسندگان: B. Rahmatizade, M.T.H. Beheshti, M. azadegan, M, Najafi
عنوان مجله: International Journal of Dynamics and Control
از صفحه: ۱۷۵۷
تا صفحه: ۱۷۶۴

سال: ۲۰۱۷

Robust Stability and Stabilization of TCP‐Networked Control Systems with Multiple Delay System Modeling

نویسندگان: M Azadegan, MTH Beheshti
عنوان مجله: Asian Journal of Control
از صفحه: ۱۰۳۴
تا صفحه: ۱۰۴۵

سال: ۲۰۱۵

Using AQM for performance improvement of networked control systems

نویسندگان: M Azadegan, MTH Beheshti, B Tavassoli
عنوان مجله: International Journal of Control, Automation and Systems
از صفحه: ۷۶۴
تا صفحه: ۷۷۲

سال: ۲۰۱۵

بهبود عملکرد سیستمهای کنترل شبکه TCP نامعین با استفاده از مدیریت طول صف مقاوم

Performance Improvement of Uncertain TCP-Networked Control Systems Using Robust AQM

نویسندگان: M Azadegan, MTH Beheshti, B Tavassoli
عنوان مجله: Journal of Control
از صفحه: ۶۵
تا صفحه: ۷۶

سال: ۲۰۱۵

Design of proportional-derivative-type state feedback controllers for congestion control of transmission control protocol networks

نویسندگان: M Azadegan, MTH Beheshti, B Tavassoli
عنوان مجله: International Journal of Systems Science
از صفحه: ۱۷۷۴
تا صفحه: ۱۷۷۹

سال: ۲۰۱۴

Bilateral teleoperation control to improve transparency in stiff environment with time delay

نویسندگان: M Azadegan, S Ozgoli, H Taghirad
عنوان مجله: Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering
از صفحه: ۲۰۳
تا صفحه: ۲۱۱