رزومه علمی معصومه آزادگان

استادیار

الگوریتم های تصادفی

مقطع:

ریاضی عمومی 1

مقطع:

پردازش تصویر

مقطع: