رزومه علمی معصومه آزادگان

استادیار

عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق دانشگاه خاتم