رزومه علمی پژمان عابدی فر

استادیار

اقتصاد بانکداری

مقطع:

روش تحقیق

مقطع:

اقتصادسنجی پیشرفته 1

مقطع:

روش تحقیق و کاربرد بسته های نرم افزاری

مقطع:

بانکداری بین المللی

مقطع:

مدیریت بانک و بانکداری اسلامی

مقطع: