رزومه علمی پژمان عابدی فر

استادیار

مدرس گروه اقتصاد دانشگاه خاتم

عضو هیئت علمی گروه مالی و مدیریت ریسک دانشگاه خاتم