رزومه علمی سپیده صمدزاده یزدی

استادیار

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۹

بازطراحی مناظر پساصنعتی با رویکرد مبتنی بر زمینه گرایی فرهنگی نمونه موردی: کارخانه صابون سازی خرمشهر

Redesign of Post- industrial Landscape with Particular Reference to the Cultural Contextualism/ Case study: Khorramshahr soap factory

نام اساتید: سپیده صمدزاده یزدی، محسن کافی
نام دانشجو : نرگس باجلان

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۷

طراحی مناظر پسا صنعتی با رویکرد مبتنی بر باززنده سازی اراضی متروکه شهری نمونه موردی: کارخانه چیت سازی تهران

Post- industrial Landscape Design with Particular Reference to the Revitalization of Urban Abandoned Areas Case study: The Chitsazi factory of Tehran

نام اساتید: حشمت اله متدین
نام دانشجو : فریبا صفدری خاخیانی

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۷

طراحی باغ های عمودی با رویکرد مبتنی بر پایداری اکولوژیک

Vertical Garden Design with Particular Reference to the Ecological Sustainability

نام اساتید: حشمت اله متدین
نام دانشجو : نیلوفر عیسی پور

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۵

طراحی پلازای شهری با رویکرد تعاملات اجتماعی

Urban Plaza Design with Particular Reference to the Social Interaction

نام اساتید: سپیده صمدزاده یزدی
نام دانشجو : مهرنوش رئیسی

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۵

طراحی منظر بیمارستان امام سجاد رامسر با رویکرد ارتقای آرامش محیطی و شفابخشی

Landscape design of Ramsar's Imam Sajjad hospital to increase the healing and relaxation aspects of the environment

نام اساتید: محسن کافی، سپیده صمدزاده یزدی
نام دانشجو : نیوشا ناظم زمردی

تاریخ:

طراحی اکو کمپ در کویر مرنجاب با رویکرد مبتنی بر معماري صفر انرژي

The Design of an Eco Camp in the Maranjab Desert with Particular Reference to the Zero Energy Architecture Approach

نام اساتید: سپیده صمدزاده یزدی
نام دانشجو : پریسا کرمی

تاریخ:

تداوم منظر فرهنگی؛ بازطراحی باغ گلستان تبریز با تاکید بر ارزش های زیبایی شناسی

Continuity of cultural landscape; Redesign of Golestan Garden in Tabriz with emphasis on aesthetic values

نام اساتید: سپیده صمدزاده یزدی
نام دانشجو : الناز تارویردی

تاریخ:

طراحی منظر آموزشی با تاکید بر نقش فضای سبز در شکل گیری آموزش های جمعی، مورد طراحی: منظر دانشگاه گرمسار

Educational landscape with emphasis on the efficacy green space fore establishment of collective educations Case design: University of Garmsar’s landscape

نام اساتید: سپیده صمدزاده یزدی
نام دانشجو : ملیکا شهرابی فراهانی

تاریخ:

طراحی منظر شفابخش با رویکرد کم آلرژی زایی

Healing landscape design with low allergen approach

نام اساتید: محسن کافی، سپیده صمدزاده یزدی
نام دانشجو : زینب نمازی

تاریخ:

بررسی کنترل و کاهش هزینه و زمان پروژه های عمرانی با رویکرد مدیریت ریسک

Investigating the control and reduction of cost and time of construction projects with a risk management approach

نام اساتید: سپیده صمدزاده یزدی
نام دانشجو : محمدکاظم شکوهی