رزومه علمی سپیده صمدزاده یزدی

استادیار

سال: ۱۳۹۸

ارزیابی تاثیر تغییر کاربری سازگار بر پایداری محیطی؛ نمونه موردی: میراث صنعتی ایران

Environment Sustainability through Adaptive Reuse (Case Study: Industrial Heritage of Iran)

نویسندگان:
عنوان مجله: مجله علمی پژوهشی نقش جهان- مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی Journal of Naghshe jahan; Basic Studies & New Technologies of Architecture & Planning
از صفحه: ۶۷
تا صفحه: ۷۷

سال: ۱۳۹۷

Significance of authenticity: learning from best practice of adaptive reuse in the industrial heritage of Iran

نویسندگان:
عنوان مجله: International Journal of Architectural Heritage
از صفحه: ۳۲۹
تا صفحه: ۳۴۴

سال: ۱۳۹۷

Windphil Poetic in Architecture: Energy Efficient Strategies in Modern Buildings of Iran

نویسندگان:
عنوان مجله: International Journal of Civil and Environmental Engineering
از صفحه: ۶۳۷
تا صفحه: ۶۴۴

سال: ۱۳۹۴

بررسی نمود ارزش¬های اخلاقی در معماری سنتی شهرهای کویری ایران

Investigating Ethical Values in the Traditional Architecture of Desert Cities of Iran; Case: The City of Yazd

نویسندگان:
عنوان مجله: مجله علمی-پژوهشی جامعه¬پژوهی فرهنگی Journal of Sociological Cultural Studies
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

تجلی آیات قرآن کریم در فرش-باغ ایرانی با تاکید بر سوره الرحمن

نویسندگان:
عنوان مجله: مجله علمی-ترویجی پژوهش¬های میان¬رشته¬ای قرآن کریم
از صفحه: ۷
تا صفحه: ۳۴

Contemporary Architectural Schools and Efficiency of Learning Systems in Educating Environments Paradigm

نویسندگان: Mohammadjavad Mahdavinejad | Mojtaba Ansari | Sepideh Samadzadeh | Kamal Mousavi | Azadeh Abbasian | Sara Rafiei
عنوان مجله: Procedia-Social and Behavioral Sciences
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

Contemporizing valuable urban districts regarding to educating environment paradigms, case: Yazd, Iran

نویسندگان: Mohammadjavad Mahdavinejad | Mojtaba Ansari | Sepideh Samadzadeh | Sara Rafiei | Kamal Mousavi | Fatemeh Estakhr
عنوان مجله: Procedia-Social and Behavioral Sciences
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

Nature-Oriented Architectural Learning in Contemporary Educating Environment Paradigms

نویسندگان: Mohammadjavad Mahdavinejad | Sepideh Samadzadeh | Sima Bostani | Sara Rafiei | Kamal Mousavi | Sarvenaz Samadzadeh
عنوان مجله: Procedia-Social and Behavioral Sciences
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

THE INTERACTION OF BEAUTY AND SENCE OF UNITY IN TRADITIONAL ARCHITECTURE OF IRAN IN SAFAVI ERA

نویسندگان: Mohammadjavad Mahdavinejad | Raha Bahtooei | Sepideh Samadzadeh | Hirbod Norouzianpour
عنوان مجله:
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

The place of ethic in the formation of traditional architecture of Iran Case study: the traditional architecture of the city of Yazd

نویسندگان: Hasanali Pourmand | Mohammadreza Bemanian | Mohammadjavad Mahdavinejad | Sepideh Samadzadeh
عنوان مجله: Sociological Cultural Studies
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰