رزومه علمی سپیده صمدزاده یزدی

استادیار

Contemporizing Valuable Urban Districts Regarding Educating Environment Paradigms

Contemporary Architectural Schools & Efficiency of Learning Systems in Educating Environments Paradigm

Nature- oriented Architectural Learning in Contemporary Educating Environment Paradigms

The Interaction of Beauty & Sense of Unity in Traditional Architecture of Iran in Safavi Era

The Interaction of Ethics and Architecture in Developing Countries

شهر هوشمند به عنوان مکان مشترک برای انسان و طبیعت

بازآفرینی زمین¬های قهوه¬ای شهری با تاکید بر پایداری محیطی در اکوسیستم هوشمند شهری

بررسی نقش فناوری¬های نوین ساختمانی در معماری پایدار؛ مطالعه موردی: قاب¬های سبک فولادی و چوبی

بررسی نقش فضای سبز در شکل گیری آموزش¬های جمعی

بررسی مولفه¬های گردشگری در مناظر بومی فرهنگی و روستایی و توسعه اقتصادی محیط