رزومه علمی سپیده صمدزاده یزدی

استادیار

سال: ۱۳۹۸

خیابان لاله¬زار

همکاران:

سال: ۱۳۹۸

رنگ در شهر؛ مبانی، مفاهیم، چالش¬ها و راهبردها

همکاران:

سال: ۱۳۹۷

تعامل فناوری و ارزش¬های فرهنگی در خلق معماری معاصر ایران

همکاران: