رزومه علمی سپیده صمدزاده یزدی

استادیار

باغ ایرانی

مقطع:

روش تحقیق و تدوین پایان نامه

مقطع:

سیستم های ساختمانی و روش های اجرا

مقطع:

تاریخ باغ و منظر جهان

مقطع:

فناوری های نوین ساخت

مقطع:

روش تحقیق

مقطع:

طرح منظر 3

مقطع: