رزومه علمی سپیده صمدزاده یزدی

استادیار

عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه خاتم