رزومه علمی معصومه آزادگان

استادیار

سال: ۲۰۱۵

Numerical Solution, Stability, and Control of Acoustic Cavitation-Bubble Dynamics, IN Book Computational Methods for Complex Liquid-Fluid Interfaces

نویسندگان: MTH Beheshti, M Najafi, M Azadegan, MT Rahni
ISBN: ۹۷۸۱۴۹۸۷۲۲۰۸۷